невѣровати

невѣровати
НЕВѢР|ОВАТИ (37), -ОУЮ, -ОУѤТЬ гл. Не верить; сомневаться:

си же въ л҃ лѣ(т) пока˫авъшиихъсѧ. о нечистотѣ юже невѣжьствъмь съдѣ˫аша. не подобаѥть невѣровати намъ. (ἀμφιβολλειν) КЕ XII, 181б; аще межю двѣма нѣкыма будеть потѧзаниѥ. за нѣкоѥ имѣниѥ или за злато. ï невѣровати начнеть единъ другому... да извержетьсѧ. КР 1284, 39б; Не бо бѣ Фома с ѹч҃нкы в первыи приходъ видѣлъ Г(с)а, и, слышавъ ѥго въскр(с)ша, не ˫ако лжю мнѧ, невѣроваше, нъ и самовидець хотѧ быти Х(с)у КТур XII сп. XIV, 23; Аще акы фома останеши ѹч҃нкъ собравши(х)сѧ имъ же сѧ х(с)ъ ˫авлѧе(т). егда ѹзриши не невѣруи. аще ли невѣруеши. гл҃щимъ вѣруи. (μὴ ἀπιστήσης... κἄν ἀπιστήσης) ГБ XIV, 73б; невѣрующа˫а д҃ша памѧ(т) стоить столпъ сланъ. Там же, 115в;

невѣровати (комул., чему-л.):

и тѣхъ при˫атисѧ. акы невѣрѹюштѫ въскр‹ь›сению. Изб 1076, 48 об.–49; то же ЗЦ к. XIV, 70б; Несытоѥ похотѣниѥ. ѥже вьсѣхъ зълъ матерь быти никъто же не невѣрѹѥть. подобьно имѣти. (ἀμφιβολλει) КР XII, 114а; али захариѥ не пощадѣхъ. невѣровавъшю мене дѣлѧ. ПрЛ XIII, 5а; ни не невѣрѹи въ книгахъ б҃ѹ гл҃щю. (μηδὲ ἀπίστει) ГА XIII–XIV, 101б; Повѣсть азъ ст҃ую слышавъ никако же могу таити. но никто же ми не (не)вѣруи. СбЧуд XIV, 58в; не невѣрѹи ми. (μή ἀπίστει μοι) ПНЧ XIV, 89б; вѣмь и вамъ не невѣрую гл҃щимъ. (оὐκ ἀπιστῶ) ГБ XIV, 128б; ни ѥдинъ же не невѣровавше гл҃са ѥго ѿвѣту. (οὐδεὶς ἠπίστει) Там же, 157г;

||
сомневаться в истинности христианской веры:

Не невѣрѹе(м) но ˫ако петръ к нему гл҃емъ. ты еси х(с)ъ сн҃ъ б҃а живаго. ИларСлЗак XI сп. XIV/XV, 165 об.;

прич. в роли с. Неверующий:

кде сѹть невѣрɤющии ѡ томь часѣ страшьны˫а мѹкы. (ἀπιστοῦντες) СбТр XII/XIII, 20 об.; о лютѣ невѣрѹющемѹ ˫ако вѣчьно мѹчени бѹдеть. (τῷ ἀπιστοῦντι) Там же, 22; и погубити хотѧста невѣрующа˫а. Пр 1383, 54в; вѣрующимъ на сп(с)ньѥ а невѣрующи(м) на погибель. КТур XII сп. XIV, 52; тогда чюдо(м) знаменье бо невѣрующи(х) ради бываеть. (διὰ τοὺς ἀπίστους) ГБ XIV, 158в; невѣрующи(м) погибель ѥсть. вѣрующи(м) сила би˫а ѥсть Пал 1406, 32в.

Ср. вѣровати.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "невѣровати" в других словарях:

  • невѣрити — НЕВѢР|ИТИ (1*), Ю, ИТЬ гл. То же, что невѣровати: тебе ли невѣрющю презрѣ? КТур XII сп. XIV, 23. Ср. вѣрити …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • въровати — ВЪР|ОВАТИ (874), ОУЮ, ОУѤТЬ гл. 1. Верить, доверять: Ѥли ти жена д҃шевьна то не изгони ѥ˫а. и ненавидѩшти тебе не вѣрѹи ѥи. (μὴ ἐμπιστεύσῃς) Изб 1076, 159 об.; ови вѣроваахѹ слышаще си а дрѹзии не вѣроваахѹ нъ акы лъжю мн˫ахѹ. СкБГ XII, 18г;… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • недооумѣти — НЕДООУМѢ|ТИ (34), Ю, ѤТЬ гл. 1.Не понимать чего л., быть в состоянии недоуме ния: Ис(с)ѹ же бывшю въ вифаньи… пристѹпи к немѹ жена имѹщи алавастръ мѹра… и изли˫а на главѹ ѥмѹ… видѣвше же ѹч҃нци || ѥго негодоваша [по поводу ее расточительства]… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • нужда — (1) 1. Насилие, принуждение: Уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже връжеса дивь на землю. 25. И еще не пришедшю ему, яко пришедши, душевныма очима зряхуть его, любяще зѣло и вѣщь имуще о немь свободну от всякиа нужда и… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • сердце — (2) 1. Внутренний мир человека, совокупность его чувств, мыслей, переживаний: ...истягну (Игорь) умь крѣпостію своею и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго духа. 5. Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • неподвижимыи — (40) пр. 1.Неподвижный: оц҃ь же нашь пребываше неподвижимъ ни въста||˫а ѿ мѣста того ЖФП XII, 36б–в; иже б҃ѹ прѣдъстати мыслѧ. въ чювьствѣ ср҃дца. въ мл҃твѣ столпъ неподвижимъ. ПНЧ 1296, 134; се бо дѣло вѣтрьнеѥ въспахаѥть въздѹха, ˫ако… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • нераздѣльныи — (46) пр. 1.Неделимый; нераздельный: Вѣрѹи въ о҃ца и с҃на и ст҃ааго д҃ха. въ тр҃цю нераздѣльнѹ. Изб 1076, 29; то же ЗЦ к. XIV, 67в; Да сице рекѹ о писании. ѿ невѣжь нѣкыихъ съ||ложениѥ. на н˫аже обоихъ того же приобьщивъшесѧ ѥстьства дъвовѣрѹють.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обращати — ОБРАЩА|ТИ (91), Ю, ѤТЬ гл. 1.Поворачивать: недѹжьныи... палъ || ниць въ домѹ томь. людиѥ же ѥго вид˫аще тако падъша обращахѹть имь сѣмо и овамо. онъ же лежааше ˫ако и мрътвъ СкБГ XII, 21б–в; вълагаѥть деснѹю си рѹкѹ икономъ межю игѹмени рѹцѣ...… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»